خرابِ عشق خرابِ عشق .

خرابِ عشق

تأثير ميدان مغناطيسي استاتيك بر محصول خرما

تأثير ميدان مغناطيسي استاتيك بر محصول خرما

سلولهاي زنده داراي بارهاي الكتريكي هستند كه توسط يون‌ها يا راديكال‌هاي آزاد اعمال مي‌شوند و به‌عنوان آهن‌ربا عمل مي‌كنند. اين آهنرباها مي‌توانند تحت تأثير يك ميدان مغناطيسي  قرار بگيرند ، كه مي‌تواند الكترون‌هاي جفت نشده را جهت دهد. اعتقاد بر اين است كه ميدان مغناطيسي با تأثير بر فرآيندهاي بيوشيميايي كه شامل راديكال‌هاي آزاد هستند و با تحريك فعاليت پروتئين‌ها و آنزيم‌ها ، باعث زنده ماندن بذر شوند. مطالعات متعدد نشان مي‌دهد كه ميدان مغناطيسي جذب يون‌ها را افزايش مي‌دهد و بنابراين ارزش غذايي را بهبود مي‌بخشد ، كه ممكن است جايگزين خوبي براي درمان‌هاي شيميايي باشد. نهال‌هاي خرما براي ارزيابي اثر جذب عناصر ، تحت تأثير ميدان مغناطيسي استاتيك  با شدت‌جريان‌هاي مختلف قرار گرفتند . ميدان مغناطيسي استاتيك  يك مدار مغناطيسي است كه براي توليد سه سطح شدت ميدان مغناطيسي (10 ، 50 و 100 ) تنظيم‌شده است. نهال‌ها براي دوره‌هاي مختلفي در معرض اين ميدان‌هاي مغناطيسي قرار گرفتند: 0 ، 30 ، 60 ، 180 ، 240 و 360 دقيقه. نمونه‌هاي برگ با استفاده از طيف‌سنجي پلاسماي القايي  براي عناصر (منيزيم ، كلسيم ، سديم ، فسفر ، پتاسيم ، آهن ، منگنز و روي) مورد تجزيه‌وتحليل شيميايي قرار گرفتند. نتايج نشان مي‌دهد كه غلظت‌هاي Ca ، Mg ، Mn ، Fe ، Na ، K و Zn افزايش مي‌يابد ، درحالي‌كه غلظت P با افزايش شدت ميدان مغناطيسي استاتيك  و مدت‌زمان قرار گرفتن در معرض كاهش مي‌يابد. ميدان مغناطيسي استاتيك به دليل تأثير مثبت بر عناصر اصلي گياه مانند Ca و Mg ، توانايي افزايش رشد را دارد ، اما بارهاي الكتريكي منفي بر روي گياهان ، جذب آنيون‌هايي مانند P را مهار مي‌كند. افزايش يون‌ها مي‌تواند ارزش غذايي نخل خرما را افزايش دهد پس درنتيجه مي‌توان نتيجه گرفت كه آبياري مغناطيسي باعث افزايش ارزش غذايي خرما و افزايش محصول خرما را به دنبال دارد

درنتيجه ، تجمع يون‌ها توسط ميدان مغناطيسي در گياهان خرما تحت تأثير قرار  خواهد گرفت. ميدان مغناطيسي ممكن است نقش مهمي در ظرفيت جذب كاتيون‌ها داشته باشد و تأثير مثبتي برجذب مواد مغذي گياه داشته باشد كه باعث افزايش ارزش غذايي محصولات خرما مي‌شود. آبياري مغناطيسي مي‌تواند يك روش اميدواركننده براي بهبود كشاورزي باشد ، اما هنوز تحقيقات گسترده‌اي موردنياز است.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۵:۰۷ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :